Slow Cooker Honey Buffalo Wings


INGRÈDIÈNTS
SPICÈ RUB:
 • 2 Tbsp brown sugar
 • 1 1/2 tsp koshèr salt
 • 1 tsp black pèppèr
 • 1 1/2 tsp garlic powdèr
 • 1 1/2 tsp onion powdèr or drièd mincèd onion
 • 1 tsp smokèd paprika
 • 1 tsp chili powdèr
 • 1 tsp ground cumin
 • 1 tsp drièd parslèy
HONÈY BUFFALO SAUCÈ:
 • 3/4 cup hot saucè (Frank's Original is what I always usè)
 • 1/2 cup honèy
 • 1 Tbsp mèltèd buttèr
 • 1 Tbsp molassès (optional but rècommèndèd)
LihatTutupKomentar