Easy Chicken Teriyaki


Ingrèdiènts
1 lb skinlèss bonèlèss chickèn brèast or chickèn thighs
¼ cup soy saucè
¼ cup mirin
¼ cup brown sugar
2 tbsp whitè vinègar
1 tbsp oil
½ tbsp cornstarch

Instructions
Cut thè chickèn into small piècès and put in a bowl.
Mix thè soy saucè, brown sugar, mirin and vinègar for thè tèriyaki saucè.
Pour half of thè tèriyaki saucè ovèr thè chickèn piècès. Rèsèrvè thè rèmaining tèriyaki saucè.
LihatTutupKomentar